Privacyverklaring Wijk in Beweging.nl

 

Algemeen 

Wijk in Beweging.nl biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Het doel is om mensen te ontmoeten, bewegen en verbinden binnen de wijken.

Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Wijk in Beweging.nl brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen tot stand. 

Wijk in Beweging.nl hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving op activiteiten:

Gegevens:Benodigd voor:
Voor -en achternaam van uw kindAanhef van contactmoment
Leeftijd van uw kindIs de deelnemer wel leeftijds bevoegd voor de activiteit
School van uw kindParticipatie per basisschool meten
Groep van uw kindZoekresultaten van activiteiten worden per groep getoond
TelefoonnummerContactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit
E-mailadresContactmogelijkheid omtrent de activiteit
De gekozen activiteit(en)Zodat de aanbieder weet voor welke activiteit er is ingeschreven
Medische gegevens voor zover deze van belang zijn voor de activiteitDeze gegevens dragen bij aan het goed en veilig begeleiden van de activiteit

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij aanbieders van activiteiten: 

Gegevens:Benodigd voor:
Voor- en achternaam van de contactpersoon van de aanbiederAanhef van contactmoment
E-mailadres van de contactpersoonGerichter contact mogelijk om het gezamenlijke doel te bereiken
Telefoonnummer van de contactpersoonZodat inschrijvers de juiste contactpersoon van de activiteit kunnen benaderen

 

Wij verwerken in beperkte mate bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn de eventuele medische gegevens of andere eventuele bijzonderheden die van belang zijn voor deelname aan een activiteit, zoals allergieën, blessures, etc. 

 

Wij verwerken gegevens met een doel:

Wijk in Beweging.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Aanbieders kunnen evt. wijzigingen omtrent aankomende activiteit aan u doorgeven
  • Om diensten te kunnen leveren
  • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren
  • Verwerken van statistische gegevens om de mate van succes van een project inzichtelijk te maken en hiernaar te kunnen handelen.
  • Wijk in beweging ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met aanbieders

Via het platform van Wijk in Beweging.nl hebben de aanbieders toegang tot de gegevens van de inschrijvers aan hun activiteit(en). De aanbieders kunnen alleen een beperkt en relevant deel van de gegevens inzien die zij nodig hebben voor de uitvoering van de activiteiten.

  

Delen van persoonsgegevens met andere derden

Wijk in Beweging.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wijk in Beweging.nl sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen.  Wijk in Beweging.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijk in Beweging.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijkinbeweging.nl.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wijk in Beweging.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. 

 

Bewaartermijn

Wijk in Beweging.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie:Bewaartermijn:Reden:
Contactgegevens contactpersoon aanbiederTot 1 jaar na beëindiging van deelname Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering
Gegevens deelnemer (kind)Tot 1 jaar na afloop van de activi-teit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerdRedelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering
Gegevens gekozen activiteitTot 1 jaar na afloop van de activi-teit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerdRedelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering

 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijk in Beweging.nl en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijkinbeweging.nl. 

Wijk in Beweging.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijk in Beweging.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

 

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@wijkinbeweging.nl.

 

Wijk in Beweging, september 2019